ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, Česká společnost pro civilní právo procesní, z.s., Křehlíkova 882/34, 627 00 Brno, IČ 05768578 (dále jen „my“ či „společnost“), jehož posláním je rozvoj civilního práva procesního jako vědního oboru, jako provozovatel webových stránek www.civilniproces.eu prohlašujeme, že veškeré osobní údaje osob, s nimiž komunikujeme, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na našich webových stránkách stránek www.civilniproces.eu nijak sledováni.

Dozvíme se o Vás jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme o tom:
•Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a budeme zpracovávat;
•Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
•Komu mohou být vaše osobní údaje předány;
•Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat;
•Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se s naší společností spolupracovat, předáte nám své osobní údaje pro zajištění kontaktu s vámi. Těmito údaji jsou zejména:
1. jméno a příjmení
2. e-mailová adresa
3. telefonní číslo
4. adresa pro doručování.

II. Účel zpracování osobních údajů

Společnost, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli či poskytnete na základě toho, že:
a) uzavřete kupní smlouvu se společností (vč. jejího následného plnění, doručení zboží a případného řešení práv z vadného plnění), přičemž tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat.
b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytování jednorázových informací o akcích konaných společností.
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahují, povinnost vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady.
d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti.

III. Kdo má k osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládá a bude nakládat a jako správce je zpracovávat společnost.

V rámci plnění svých smluvních povinností společnost vaše osobní údaje nikam nepředává, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy pro společnost provádí zpracování pouze provozovatel webového úložiště dat Jerewan s.r.o., Klácelova 1a, 602 00 Brno.

Vaše osobní údaje nejsou společností ani žádným ze spolupracujících osob prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude společnost zpracovávat v souladu obecně závazných právních předpisů (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád). Osobní údaje získané na základě vašeho souhlasu pro účely propagace společnosti a informovanosti o akcích společnosti budeme uchovávat do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 5 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Práva osob plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva:
1. právo na přístup k osobním údajům;
2. právo na opravu;
3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
4. právo na omezení zpracování údajů;
5. právo vznést námitku proti zpracování;
6. právo na přenositelnost údajů; a
7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete společnost na e-mailové adrese: civilniproces@gmail.com, případně písemným zasláním na adresu sídla společnosti.

Společnost vás vyrozumí o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví vašemu požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení společnosti, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je společnost bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud společnost osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že můžete společnost kdykoliv požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že je společnost povinna vymazat vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; zpracování je protiprávní; vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to společnosti ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, je společnost povinna omezit zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl/a správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 10. 2018.