Historie a založení

Česká společnost pro civilní právo procesní byla založena v roce 2017 jako dobrovolné a samosprávné sdružení osob, jimž je společný zájem o obor civilního práva procesního. Základní myšlenkou pro vznik tohoto spolku bylo poslání civilního práva procesního, kterým není nic menšího, než poskytování spravedlivé ochrany porušeným nebo ohroženým subjektivním soukromým právům a právem chráněným zájmům.

Úkolem Společnosti je aktivně přispívat k rozvoji oboru civilního práva procesního jako samostatné vědní disciplíny mající své nezastupitelné místo mezi ostatními právními odvětvími.