Kdo jsme

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (Regensburg)

Pracuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jako asistentka a následně odborná asistentka na katedře občanského práva. V praxi působí od téhož roku jako asistentka soudce Nejvyššího soudu pro oblast věcných práv. Odborně se zaměřuje na oblast civilního procesu včetně komparativní perspektivy. Je členkou pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního a hostující členkou mezinárodní společnosti učitelů civilního procesu (Zivilprozessrechtslehrervereinigung). V oboru pravidelně publikuje a vystupuje na konferencích v tuzemsku i zahraničí (zejména Rakousko a Německo), kde zároveň i příležitostně externě vyučuje.

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.

Je předsedou senátu Nejvyššího soudu ČR a působí rovněž jako odborný asistent na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své publikační činnosti se věnuje jak civilnímu procesu, tak občanskému právu. Je členem pracovní skupiny k rekodifikaci občanského práva procesního. 

Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se především civilnímu právu procesnímu. Ve vyučování navazuje na pedagogický odkaz Járy Cimrmana, zejména na jeho dodnes žádnou školskou reformou nepřekonanou pedagogickou šesterku. Zabývá se základními teoretickými otázkami civilního práva procesního, jeho vztahem k soukromému právu, důkazním břemenem a dalšími tématy. Je autorem či spoluautorem řady článků, knih a komentářů z oblasti civilního procesu, např. třísvazkového komentáře k procesním předpisům vydaného v nakladatelství Wolters Kluwer, a. s., v letech 2015 až 2017, nebo monografie věnované důkaznímu břemenu (vydáno v Leges ve spolupráci s Českou společností pro civilní právo procesní roku 2017).

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Působí na katedře občanského práva Právnické fakulty  MU v Brně. Na úrovni teoretické i praktické se věnuje především problematice osob v právním (především právnických osob) a správě majetku (při použití trustových a fundačních struktur) v mezinárodně komparativních souvislostech. Je autorkou několika monografií, spoluautorkou komentářů, pravidelně publikuje v českém i zahraničním odborném tisku. Aktivně se zapojuje do diskusí o stavu a vývoji soukromého práva.